КОНСУЛСКИ ДЕН В ТУЛУЗА – НЕДЕЛЯ, 11 ЮНИ 2017 г.

Място: Maison de la Citoyenneté Rive-Gauche, 20 place Jean Diebold, 31300 Toulouse
Дата: Неделя, 11 юни 2017 г.
Часове: От 10:00 ч. до 12:30 ч. и
От 14:00 ч. до 17:00 ч.1/ ОБХВАТ НА КОНСУЛСКИТЕ УСЛУГИ

Приемане на заявления и документи за:
1.1/ български документи за самоличност – лична карта, паспорт;
1.2/ заверка на подпис – декларация, пълномощно;
1.3/ заверка на подпис и съдържание – пълномощно за разпореждане с недвижим имот;
1.4/ заверка на превод – от заклет преводач към френски Апелативен съд, акредитиран пред Посолството;
1.5/ консулско удостоверение – българска именна система, съвместимост с българското право и др
1.6/ свидетелство за съдимост.


ВАЖНО:

Българските документи за самоличност се изготвят в България, а временните паспорти – в Посолството в Париж. Получаването на новите документи за самоличност се извършва в Консулската служба на Посолството в Париж.

Документите по т.1/2 до т.1/6 се обработват в Консулската служба на Посолството в Париж. Получаването им се извършва по пощата:
При подаване на документите гражданите предоставят пощенски плик със залепена пощенска марка и написан адрес, на който да им бъдат върнати документите.
ЗАБЕЛЕЖКА:

Свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) – шофьорска книжка:
В рамките на ЕС, консулските служби на държавите от ЕС не извършват услуги, свързани със СУМПС. По въпроси, свързани със СУМПС гражданите се отнасят пряко към компетентните органи на страната, издала Свидетелството или към компетентните органи на страната от ЕС, в която пребивават.
2/ ПРИЛОЖИМИ ТАКСИ

Съгласно Тарифа № 3 за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси, за извършване на консулско обслужване извън приемното време, в друго населено място и в неработен ден таксите по Тарифа № 3 се заплащат със 100 % увеличение.
Таксите се заплащат в евро – в брой, или с чек на името на: Ambassade de Bulgarie à Paris.3/ ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

3.1/ Приемане на заявление за документи за самоличност на български граждани:

Необходими документи при приемане на заявление за лични документи на пълнолетно лице:
- Предходна лична карта и/или паспорт;
- Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани (формуляр-образец). Заявлението се подписва от гражданина пред консулския служител;
- Българско удостоверение за раждане.

Изисквания при приемане на заявление за лични документи на малолетно лице (до 18 г.):
- Задължително присъствие и на двамата родители, които представят свои валидни документи за самоличност;
- Ако единият родител не може да се яви, необходимо е нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител, с което той упълномощава другия родител да подаде заявление за издаване на лични документи на детето;
- Предходен личен документ на детето, ако има издаден;
- Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани (формуляр-образец) от името на непълнолетното дете. Заявлението се подписва от двамата родители пред консулския служител (от упълномощения родител, при наличие на нотариално пълномощно);
- Българско удостоверение за раждане на детето;Такси:

ЛИЧНА КАРТА Такса €
>Първа лична карта на лица от 14 до 16 г. 42.00
Следваща лична карта на лица от 14 до 16 г. и за всяка карта на лица от 16 до 18 г. 49.00
Лична карта на лица от 18 до 58 г. (с валидност 10 г.) 52.00
Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна) 48.00
Лична карта на лица над 70 г 42.00
Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност (увреждане 50 % и над 50 %) 43.00


ПАСПОРТ Такса €
Първи паспорт на лица до 14 г. 48.00
Следващ паспорт на лица до 14 г. 53.00
Паспорт на лица от 14 до 58 г. 63.00
Паспорт на лица от 58 до 70 г. 53.00
Паспорт на лица над 70 г. 48.00
Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност (увреждане 50 % и над 50 %) 44.00
Временен паспорт 118.003.2/ Приемане на документи за заверка – декларации, пълномощни, преписи, преводи:

Необходими документи при подаването:

- Валидна лична карта или паспорт.


Изисквания при приемането на документи за заверка:

- Подписите върху декларации и пълномощни се полагат пред консулското длъжностно лице. Не се приемат предварително подписани декларации и пълномощни.
- Приемат се за заверка на датата, подписа и съдържанието единствено частни документи, които не подлежат на вписване (чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност).
- Преводи – заверяват се единствено преводи, извършени от заклет преводач към френски Апелативен съд, акредитиран пред Посолството (списъкът на преводачите е достъпен на сайта на посолството).


ЗАБЕЛЕЖКА:

Документите се заверяват в Консулската служба в Париж, където се вписват в съответните регистри и дневници. Заверените документи се връщат по пощата. Задължително се предоставя пощенски плик с написан адрес за връщане на документа и залепена пощенска марка.


Такси:

ЗАВЕРКИ Такса €
Удостоверяване на дата и подпис върху частен документ 30.00
Удостоверяване на съдържанието върху частен документ, който не подлежи на вписване:
- за първата страница 60.00
- и за всяка следваща страница по 30.00
Удостоверяване на верността на преписи и извлечения:
- за първата страница 20.00
- и за всяка следваща страница по 10.00
Удостоверяване на подписа на преводача върху превод на документ 40.00


3.3/ Приемане на заявление за издаване на консулско удостоверение

Приемат се заявления за издаване на удостоверения относно: изписването на българските имена, за идентичност на имената, за съвместимост с българското право, служебни бележки и др.

Необходими документи при подаването:
- Валидна лична карта или паспорт,
- Заявление за издаване на консулско удостоверение – свободен текст.
- Документи, удостоверяващи съответните факти и обстоятелства – оригинали и фотокопия.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Удостоверенията се изготвят в Консулската служба в Париж, където се вписват в съответните дневници. Издадените удостоверения се връщат по пощата. Задължително се предоставя пощенски плик с написан адрес за връщане на документа и залепена пощенска марка.

Такса: 20.00 €.3.4/ Приемане на заявление за издаване на свидетелство за съдимост:

Необходими документи при подаването:
- Валидна лична карта или паспорт,
- Заявление за издаване на свидетелство за съдимост – образец.
- Удостоверение за раждане – оригинал и фотокопие.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Удостоверенията се изготвят от Министерството на правосъдието. Издадените удостоверения се връщат по пощата. Задължително се предоставя пощенски плик с написан адрес за връщане на документа и залепена пощенска марка.

Такса: 43.00 €.