Българско гражданство
Придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Придобиване на българско от лица до 18г. на които единият родител е български гражданин
Придобиване на българско гражданство по произход
Възстановяване на българско гражданство
Освобождаване от българско гражданство
Установяване наличие на българско гражданство
Такси по въпроси касаещи българското гражданство


СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ОБЩА НАТУРАЛИЗАЦИЯ

1. Молба до Консулска служба (свободен текст) .
2. Молба до министъра на правосъдието по образец - Приложение №1 към Наредба №1 от 1999г. за прилагане на Глава пета от Закона за българско гражданство. Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук). Молбата трябва да трябва да бъде написана (попълнена) на български език.
Живеещите в чужбина могат да посочат в молбата си лице, пребиваващо в Република България, на което да бъдат връчвани съобщенията във връзка с молбата. В този случай в молбата следва да се посочат имената (име, бащино и фамилно име) и точен адрес.
3. Актуални цветни снимки паспортен формат (виж информацията за изискванията към снимките) - 2 броя.
4. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадено от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
Родените в чужбина представят препис на чуждестранния акт за раждане със заверен превод на български език
В случай, че държавата, издала акта, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, актът трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава. Френският пълен препис от акт за раждане (Copie integrale de l’acte de naissance) не се нуждае от заверка с Апостил, тъй като между България и Франция е в сила договор за правна помощ, който освобождава официалните документи от допълнителна легализация.
5. Удостоверение от Министерство на вътрешните работи на Република България за разрешено постоянно пребиваване в Република България в което се посочва точната дата на разрешението. Към датата на подаване на молбата този срок следва да е не по-малък от 5 години. Копие от “карта на постоянно пребиваващ чужденец”.
В случай, че кандидатът / кандидатката не е пребивавал/а на територията на Република България през последната календарна година, предшестваща годината на подаване на молбата, най-малко 6 месеца и 1 ден, разрешението за постоянно пребиваване се отнема по реда на Закона за чужденците в Република България (чл. 26, ал.2 от ЗЧРБ)
Лицата, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство на основание чл. 13, т.1 от Закона за българското гражданство (сключен брак с български гражданин) трябва да са притежавали разрешение за постоянно пребиваване в Република България на това или на друго основание най-малко 3 години, преди датата на подаване на молбата и да не съществуват основания за отнемане на този статут. В този случай те следва да представят и Удостоверение от общината по постоянен адрес в Република България за семейно положение и за сключен граждански брак преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.
Лицата , които са получили статут на бежанци преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата, представят Удостоверение от Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет на Република България. От тях не се изисква документ за освобождаване от досегашното гражданство.
За лицата без гражданство срокът в удостоверението от МВР за постоянно пребиваване трябва да е не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.
6. Свидетелства за съдимост, издадени от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят, придружено от заверен превод.
Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
В случай, че държавата, издала документа не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната .
7. Удостоверение от българската прокуратура, ако лицето живее постоянно или преимуществено в България (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година), че срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
8. Удостоверение от български работодател, че кандидатът работи по трудов договор, или Удостоверение от съответната данъчна служба за деклариран доход и внесени данъци през предходната година (разширена справка).
9. Удостоверение от териториалното поделение на НОИ по местоживеене в България за внесени осигурителни вноски за пенсионно и здравно осигуряване или документ за получавана пенсия.
10. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България. (вж. Наредба № 5/03.09.1999 г.)
11. Медицинско свидетелство издадено от Лекарската консултативна комисия на здравното заведение по местоживеене в България, ако лицето живее постоянно или преимуществено в България (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година) удостоверяващо, че молителят не страда от заболяванията по чл. 36 и 36 а, чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1,т.1 и 2 от Закона за здравето.
Документът се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година). Придружава се от заверен превод на български език.
12. Декларация по образец съгласно Приложение № 4 към Наредба №1 от 1999г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство. Получава се от Министерство на правосъдието или от Консулската служба (натиснете тук за да изтеглите формуляра).
13. Фотокопие на документ удостоверяващ самоличността на молителя.
14. Документ от компетентните органи на държавата, чийто гражданин е чужденецът, за освобождаване от това гражданство. Ако такъв документ липсва, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщението, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство.
15. Вносен лист за внесена държавна такса по сметка на Министерството на правосъдието или приходни квитанции за внасяне на съответните такси по Тарифа № 1 и Тарифа №3 в Консулската служба.
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел “Канцелария” на Министерството на Правосъдието, гр. София, ул. “Славянска”, №1 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00ч., или в българските дипломатически или консулски представителства.
Документите издадени от чуждестранни органи следва да бъдат придружени от заверен превод на български език.
Преводите извършени в чужбина се заверяват в българските дипломатически и консулски представителства.
Извършените в България преводи се заверяват в Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице или в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.


Начало на страницата

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ДО 18г., НА КОИТО ЕДИНИЯТ РОДИТЕЛ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН
1. Молба до Консулска служба (свободен текст).
2. Молба от лицето по образец – Приложение №1 към Наредба №1 от 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство. Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук). Молбата трябва да бъде написана (попълнена) на български език.
Ако лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение. В тези случаи към молбата се прилага заверено копие/препис на съдебното решение.
Лицата от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни лица), както и лица, поставени със съдебно решение под ограничено запрещение подават молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или от попечителя.
При разногласия между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към молбата се прилага решението, с което съдът се е произнесъл по спора.
Ако решенията са издадени от съдебни органи на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва предварително да бъдат внесени за признаване (екзекватура) в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага оригинален препис на съдебното решение.
Между Република България и Френската република има договор за правна помощ по граждански дела, който урежда в своя чл. 19 процедурата за взаимно признаване на съдебни решения.
3. Декларация (формуляр) по образец, съгласно Приложение №4 към Наредба № 1. Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук).
4. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
Родените в друга държава представят препис на чуждестранния акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане със заверен превод на български език. В случай, че държавата, издала документа, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.
5. Документ за българско гражданство на родителя, издаден от общината по постоянен адрес в Република България или от Министерството на правосъдието на Република България.
6. Актуални цветни снимки паспортен формат - 2 броя. (виж Изисквания към снимките).
7. Валидни документи за самоличност на лицето и на родителите и копия на страниците с личните данни. Верността на копията се удостоверява нотариално.
8. Приходни квитанции за събрани такси по Тарифи № 1 и № 3 (издават се от Консулската служба).
Преводите, извършени във Франция, трябва да бъдат заверени в Консулската служба на Посолството. Извършените в България преводи се заверяват в Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, ГР. София, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически и консулски представителства.
Подписите върху подадените чрез българските дипломатически или консулски представителства молби и декларации трябва да бъдат заверени нотариално.

Начало на страницата

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИЗХОД
(лица навършили 18 годишна възраст)
(По чл. 15 от ЗБГ)

1. Молба до Консулска служба (свободен текст).
2. Молба от лицето по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство. Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук). Молбата трябва да бъде написана (попълнена) на български език.
3. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
Родените в друга държава представят препис на чуждестранния акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане със заверка Apostille и заверен превод на български език. В случай, че държавата, издала документа, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.
Френските преписи от акт за раждане не се нуждаят от заверка с Апостил предвид действието на двустранната Спогодба за правна помощ по граждански дела.
4. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи. Документите следва да са придружени от заверен превод на български език.
5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
6. Медицинско удостоверение, издаден от личния лекар и от специализирани лаборатории или кабинети със заверен превод на български език. Документът следва да удостоверява, че кандидатът не страда от заболявания, посочени в чл. 61, ал.1 и чл. 146, ал.1 , т. 1 и т.2 от Закона за народното здраве.
7. Декларация (формуляр) по образец, съгласно Приложение №4 към Наредба № 1 от 1999г. Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук).
8. Актуални цветни снимки, паспортен формат - 2 броя. (виж Изисквания към снимките)
9. Фотокопие от документ удостоверяващ самоличността на молителя. Верността на копието се удостоверява нотариално.
10. Официален документ, издаден от български или чуждестранен компетентен орган въз основа на акт за раждане, регистър на населението и др., в който се съдържат данни относно българския произход на лицето, а при невъзможност да се представи такъв документ – удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.
11. Ако се кандидатства на основание чл. 15, т. 2 от Закона за българското гражданство се представя и официален препис от влязло в сила решение за допускане на пълно осиновяване и удостоверение, че осиновителят е български гражданин.
12. Ако се кандидатства на основание чл.15, т.3 от Закона за българското гражданство се представя и удостоверение, че единият родител е български гражданин или е починал като такъв.
13. Вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието.
В чужбина таксите се заплащат по Тарифи № 1 и № 3 в Консулските служби.
Преводите извършени в чужбина се заверяват в българските дипломатически и консулски представителства. Извършените в България преводи се заверяват в Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически и консулски представителства.
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице и в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.


Начало на страницата

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1. Молба до Консулска служба (свободен текст).
2. Молба от лицето по образец - Приложение № 2 към Наредба № 1от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук). Молбата трябва да трябва да бъде написана (попълнена) на български език.
За лице до 14-годишна възраст или поставено под пълно запрещение молбата се подава от двамата родители или настойника. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично, със съгласието на родителите или попечителя. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители или попечителя. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласия между родителите, или между непълнолетно лице и неговите родители, или между непълнолетно лице и единия от родителите, или между непълнолетно лице и попечител, молбата не се подписва от несъгласните родител или от попечителя, но към нея се прилага съдебно решение по спора.
Ако решенията са издадени от съдебни органи на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва предварително да бъдат внесени за признаване (екзекватура) в Софийски градски съд. В този случай към молбата се оригинален препис на съдебното решение.
4. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
Родените в друга държава представят препис на чуждестранния акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане /евентуална заверка с Apostille/ и заверен превод на български език. В случай, че държавата, издала документа, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.
5. Актуални цветни снимки паспортен формат - 2 броя. (виж Изисквания към снимките).
6. Свидетелство за съдимост от Република България.
7. Свидетелство за съдимост от страната чийто гражданин е молителят, придружено от превод на български език. Ако той пребивава трайно в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи със съответната легализация и заверен превод на български език.
8. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
9. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар и от специализирани лаборатории или кабинети, придружен със заверен превод на български език. Документът следва да удостоверява, че кандидатът не страда от заболявания, посочени в чл. 61, ал.1 и чл. 146, ал.1 , т. 1 и т.2 от Закона за здравето .
10. Декларация (формуляр) по образец, съгласно Приложение №4 към Наредба № 1. Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (за да изтеглите формуляра натиснете тук).
11. Валиден документ за самоличност и копие на страниците с личните данни на същия документ. Верността на копието се удостоверява нотариално.
12. Вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Министерството на правосъдието.
В чужбина сумите се внасят с приходни квитанции по Тарифи № 1 и № 3 (издават се от Консулската служба) .
13. Лице от небългарски произход, освободено от българско гражданство по негова молба или по силата на изселнически спогодби, сключени от Република България, представя и удостоверение от МВР, че има разрешено постоянно пребиваване най-малко 3 години към датата на подаване на молбата.
Преводите на документи извършени във Франция, трябва да бъдат заверени в Консулската служба. Извършените в България преводи се заверяват от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически или консулски представителства.
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице или в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.


Начало на страницата

СПИСЪК СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1. Молба до Консулска служба (свободен текст).
2. Молба до министъра на правосъдието (формуляр). Получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба (натиснете тук за да изтеглите формуляра).
3. Декларация по образец съгласно Приложение № 4 към Наредба №1 от 1999г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство. Получава се от Министерство на правосъдието или от Консулската служба (натиснете тук за да изтеглите формуляра).
4. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
Родените в друга държава представят препис на чуждестранния акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане и заверен превод на български език. В случай, че държавата, издала документа, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.
5. Актуални цветни снимки паспортен формат - 2 броя.
6. Документ за постоянно пребиваване в чужбина – адресна регистрация с превод на български език.
6. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
Документът се представя с превод на български език, заверен в Посолството
7. Фотокопие от валиден документ за самоличност и копие на страниците с личните данни на същия документ. Верността на копието се удостоверява нотариално.
8. Приходни квитанции за събрани такси по Тарифи № 1 и № 3 (издават се от Консулската служба)
Ако лицето не е навършило 14-годишна възраст или със съдебно решение е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение. В тези случаи към молбата се прилага заверено копие/препис на съдебното решение. Когато съдебното решение е издадено от чуждестранен съд (френски), копието/преписът трябва да има заверен превод на български език.
Лицата от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни лица), както и лица, поставени със съдебно решение под ограничено запрещение подават молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или от попечителя.
При разногласия между родителите или между непълнолетно лице и неговите родители, молбата не се подписва от несъгласният родител, но към нея се прилага съдебно решение по спора.
Ако решенията са издадени от съдебни органи на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва предварително да бъдат внесени за признаване (екзекватура) в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага оригинален препис на съдебното решение.
Между Република България и Френската република има договор за правна помощ по граждански дела, който урежда в своя чл. 19 процедурата за взаимно признаване на съдебни решения.
Преводите, извършени в чужбина трябва да бъдат заверени в дипломатическите или консулски представителства на Р България.
Направените в България преводи се заверяват от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически и консулски представителства.
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице и в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.


Начало на страницата

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
( за установяване на Единен граждански номер и / или за вписване в Национална база - данни “Население”)

1. Молба до Консулска служба (свободен текст).
2. Молба до Министерство на правосъдието (по образец съгласно приложение №5 от Наредба №1 от 1999г. за прилагане на глава 5 от Закона за българското гражданство) на български език. (натиснете тук за да изтеглите формуляра).
3. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
Родените в друга държава представят препис на чуждестранния акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане придружен от заверен превод на български език. В случай, че държавата, издала документа, е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, документът следва да бъде заверен с апостил, с изключение на страните, с които Република България има споразумение за признаване на официалните документи, без допълнителна заверка. Ако държавата издала документа не е страна по Хагската конвенция, актът/удостоверението за раждане трябва да бъдат легализирани в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.
4. Официални документи, удостоверяващи датата и начина на напускане на Република България (само за лица от небългарски произход).
5. Справка за гражданството на лицето от регистрите по гражданско състояние от общината или кметството по последен постоянен адрес (последно местожителство) в Република България.
6. Актуална цветна снимка паспортен формат - 2 броя. (виж Изисквания към снимките)
7. Валидни документи за самоличност и копия на страниците с личните данни. Верността на копията се удостоверява нотариално.
8. Заявление за постоянен адрес, когато се иска и издаване на ЕГН.
9. Приходни квитанции за събрани такси по Тарифи № 1 и № 3 .
Когато лицето не е навършило 14 –годишна възраст или е поставено под запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права със съдебно решение. В тези случаи към молбата се прилага заверено копие /препис на съдебното решение.
Лицата от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни лица), както и лица, поставени със съдебно решение под ограничено запрещение подават молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или от попечителя. Тя се приподписва само от единия родител , когато другият е лишен от родителски права.
При разногласия между родителите или между непълнолетно лице и неговите родители, молбата не се подписва от несъгласния родител, но към нея се прилага съдебно решение по спора.
Ако решенията са издадени от съдебни органи на държави, с които Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва предварително да бъдат внесени за признаване (екзекватура) в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага оригинален препис на съдебното решение.
Между Република България и Френската република има договор за правна помощ по граждански дела, който урежда в своя чл. 19 процедурата за взаимно признаване на съдебни решения.
Преводите извършени във Франция, трябва да бъдат заверени в Консулската служба на Посолството. Извършените в България преводи се заверяват от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически или консулски представителства.
Молбите, подадени по пощата, чрез упълномощено по нотариален ред лице или в българските дипломатически и консулски представителства, трябва да бъдат с нотариално заверени подписи.


Начало на страницата

 © Copyright 2005 - 2014 Ambassade de Bulgarie - Design et développement Vassil Todorov